John Spedition GmbH
Zum Lingeshof 10
36124 Eichenzell Germany