Karl Jürgensen KG
Bredowstr. 14
22113 Hamburg Germany